ביה”ס המקוון לאיור של ליאורה גרוסמן

תקנון שימוש והרשמה לאתר

1.      מבוא

1.1.   אתר האינטרנט “מאיירימים” בית הספר המקוון לאיור של ליאורה גרוסמן (להלן: “האתר”) מספק, בין היתר, שירותי לימוד וקורסים מקוונים למקצועות האיור, תוך שימוש בפלטפורמות זום ו/או כל יישום טכנולוגי ו/או מבוסס רשת אינטרנט אחר, קיים ו/או עתידי, אשר יאפשר מפגש וידאו ואודיו חזותי רב משתתפים (להלן: “השירותים“).

1.2.   תקנון זה מסדיר וממצה את מערכת היחסים שבין האתר ו/או בעלי האתר לבין המשתמש. “משתמש” באתר הנו כל מי שעושה שימוש בשירותים ו/או בפונקציות האתר, בתשלום ושלא בתשלום, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות צפייה, גלישה, רכישה ו/או כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, נייד או כל דרך אחרת.

1.3.   התקנון הינו הסכם מחייב ועל כן משתמש המפר את הוראותיו עלול להיתבע לדין ולפצות את בעלי האתר, עובדיו, מנהליו, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

1.4.   יש לקרוא תקנון זה בעיון רב, שכן כל גלישה ו/או שימוש כלשהו באתר, מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לכללי השימוש המפורטים להלן, על כל האמור בהם. השימוש באתר ובשירותיו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.5.   המבוא לתקנון זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

1.6.   האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2.      תנאי שימוש ופעולות אסורות

2.1.   השימוש באתר מיועד לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לכל שימוש מסחרי, עסקי, ציבורי או אחר.

2.2.   המשתמש מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מערכות האתר ולעשות באתר כל שימוש המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט, ובכלל זה באמצעות הפעולות הבאות:

2.2.1.    גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל, לרבות BOTS או CRAWLERS.

2.2.2.    מניפולציה של כתובת ה – URL  של דפים פנימיים כדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין למשתמש גישה ישירה (URL HACKING).

2.2.3.    העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהם משום עבירה על כל דין רלוונטי ובכלל זאת להימנע מהעלאת כל פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

2.2.4.    ביצוע פעולה ו/או כל ניסיון לבצע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי כל דין לרבות חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 (להלן: “חוק זכויות יוצרים”), לבעל זכות היוצרים.

3.        הפסקת שימוש

3.1.   בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:

3.1.1.    למנוע את שירותי האתר ממשתמש לפי שיקול דעתם המוחלט ובפרט אם קיים חשד שהמשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע ו/או ינסה לבצע פעילות הנוגדת את חוקי מדינת ישראל ו/או פעילות המזיקה ו/או עלולה להזיק לבעלי האתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או לרכושם ו/או לא מילא ו/או או הפר תנאי מתנאי תקנון זה.

3.1.2.    להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי תקנון זה או בכלל.

4.      שימוש באתר; הרשמה ורכישה

4.1.   כל שימוש, מכל סוג שהוא, בשירותי האתר מצריך רישום לרשימת התפוצה של האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עם ביצוע ההרשמה לאתר, המשתמש מאשר לאתר לעשות שימוש בפרטיו, בין היתר, לצורכי דיוור, הכל כמפורט בסעיף 9.2 להלן.

4.2 בעלי האתר רשאים לקבוע כי שימוש בשירותים, כולם או חלקם, טעון יצירת שם משתמש וסיסמה (להלן: חשבון המשתמש” ו/או “החשבון“) ו/או תשלום, בהתאם לתעריפי השירותים, כפי שיהיו מעת לעת.

4.3.   במסגרת יצירת חשבון משתמש באתר, יידרש המשתמש לאשר כי קרא וקיבל על עצמו את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות.

4.4.   ההוראות הבאות יחולו על יצירת החשבון:

4.4.1.    אין ליצור חשבון המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של המשתמש.

4.4.2.    אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צד המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלה יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית.

4.5.   המשתמש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת איזה מסעיפי תקנון זה.

4.6.   למען הסר ספק יובהר, כי רכישת שירות מסוים באתר, אינה מקנה למשתמש זכויות נוספות כלשהן באתר ו/או בשירותיו ו/או בתכנים המופיעים בו.

4.7.   מובהר כי החשבון ו/או הזכות לקבלת שירות (לרבות קישורים, הפניות, סיסמאות, וכיו”ב הניתנים במסגרת השירות) הינם אישיים ואין להעבירם לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

4.8.   בעלי האתר שומרים על זכותם לבטל ו/או להשעות חשבון משתמש ו/או להתנות את מתן השירותים בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו ו/או בשימוש בשירותים לא הופרו הוראות סעיף 4 לתקנון זה או הוראות כל דין.

   4.9. המשתמש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא”ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר וכן הוראות לעניין שינוי התקנון או נספחיו, בהתאם לסעיף 11 לתקנון זה.

5.      מדיניות אספקת המוצרים

  1. 5. קורס מוקלט שנרכש יתווסף – מיד עם רכישתו – לאזור האישי של המשתמש; קורס אונליין שנרכש יתווסף לאזור האישי עם רכישתו, אלא שהשיעורים במסגרתו יתקיימו על פי לוח הזמנים הרלבנטי לו, כפי שפורסם

6.      מגבלת גיל רכישה

         6.2  ההרשמה לאתר ורכישת השירותים במסגרתו מותרים החל מגיל 16.

7.      ביטול עסקה על ידי המשתמש

7.1.   המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת שירות עד 14 יום מביצועה ובלבד שהביטול יעשה 14 יום (שאינם ימי מנוחה) לפחות, קודם למועד תחילת השירות, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א-2010.

7.2.   בגין ביטול עסקה כאמור, יחויב המשתמש בשיעור של 5% מערך השירות הנרכש או 100 ₪, הנמוך מהשניים.

7.3.   במקרה בו ביטול העסקה נעשה לאחר 14 יום מביצועה ו/או הביטול נעשה פחות מ-14  יום לפני מועד תחילת השירות, יחולו ההוראות שלהלן:

7.3.1.     במקרה של ביטול עסקה בתקופה של  14 ימים – 48 שעות לפני מועד תחילת השירות, יגבו  מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 8% מערך השירות הנרכש.

7.3.2.    במקרה של ביטול עסקה שנעשה פחות מ – 48 שעות לפני מועד תחילת השירות, יגבו מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 20% מערך השירות הנרכש.

7.3.3.    על אף האמור לעיל, לא ניתן יהיה לבטל עסקה לרכישת הרצאה בשידור חי (Live) פחות מ-24 שעות ממועד תחילתה. במקרה כאמור, משתמש שיבקש לבטל את העסקה לא יהא זכאי להחזר כספי אולם תינתן לו האפשרות לקבל עותק מוקלט של ההרצאה. 

7.4.   במקרה של ביטול עסקה לאחר תחילת השירות יחולו ההוראות שלהלן:

7.4.1.     במקרה של ביטול  סדנה הכוללת 5 מפגשים ויותר, לאחר קיום המפגש הראשון, יגבו מהמשתמש דמי ביטול של 25% מערך הסדנה הנרכשת.

7.4.2.    במקרה של ביטול סדנה הכוללת עד 4 מפגשים (כולל), לאחר קיום המפגש הראשון, יגבו מהמשתמש דמי ביטול של 35% מערך הסדנה הנרכשת.

7.5.   מובהר כי לא ניתן יהיה לבטל עסקה לרכישת הרצאה מוקלטת, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, במקרה של צפיה בהרצאה או כל חלק ממנה.

7.6.   ביטול העסקה יעשה באמצעות שליחת טופס ביטול עסקה באתר, ו/או משלוח הודעת ביטול עסקה בדואר אלקטרוני לכתובת efrat@meayrimim.com ו/או פנייה טלפונית למס’ 054-4948020, בימים א’-ה’, בין השעות 10:00-17:00.

8.      ביטול עסקה על ידי בעלי האתר

8.1.   במקרה של ביטול עסקה על ידי בעלי האתר, בטרם תחילת השירות, יינתן למשתמש החזר מלא עבור השירות הנרכש.

8.2.   במקרה של ביטול עסקה על ידי בעלי האתר, לאחר תחילת השירות, יינתן למשתמש החזר חלקי בהתאם לכמות המפגשים ו/או הרצאות שנותרו במסגרת השירות הנרכש.

8.3.   במקרה של ביטול עסקה על ידי בעלי האתר, בין לפני תחילת השירות ובין לאחריו, בגין הפרת איזה מהוראות תקנון זה ו/או בכלל על ידי המשתמש, יקוזז מגובה ההחזר (מלא/חלקי לפי העניין, כאמור בסעיפים 8.1 – 8.2 לעיל) המגיע למשתמש, ככל שמגיע למשתמש, סך של 1,000 ₪ כפיצוי מוסכם בגין ההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם על פי דין ו/או מזכותם של בעלי האתר לקזז סכומים נוספים כפיצוי בגין נזקים בפועל.

9.      הגבלת אחריות

9.1.   שירותי האתר והתכנים המוצגים בו ניתנים as is ובעלי האתר אינם מתחייבים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר ואינם מתחייבים כי השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האירוח של האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בעלי האתר או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת.

9.2.   באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולמשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר  בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

9.3.   אין בשירותים ו/או בשימוש באתר משום מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות ו/או ערובה כלפי המשתמש כי תושג רמת מקצועיות ו/או מומחיות כלשהי ו/או כדי להוות תואר, תעודה או הכרה מקצועית או תעסוקתית כלשהי ו/או כדי להבטיח עיסוק של המשתמש במקצוע או בתחום הקשורים לשירותים.

9.4.   האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, ישירה או עקיפה, לנזק ו/או אובדן, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים הנובעים ו/או הקשורים באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

9.4.1.    שימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

9.4.2.    נזק או כל פגיעה שהיא, גופנית או אחרת, אשר יגרם למשתמש כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא זהיר ו/או רשלני בכלים ו/או חומרים ו/או חפצים במסגרת השימוש בשירותים או בקשר עמם;

9.4.3.    הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

9.4.4.    שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי המשתמש ובין על ידי צדדים שלישיים;

9.4.5.    הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות וללא הגבלה הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה או ברשת החשמל;

9.4.6.    נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו”ב בתוכן באתר.

9.4.7.    שיבוש בקליטת פרטי משתמש ו/או פתיחת חשבון באתר מכל סיבה שהיא, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים גם אם הצעה של משתמש לרכישת שירות לא נקלטה עקב כך.

9.4.8. נזק מכל מין וסוג שהוא, בין אם עקיף ובין אם ישיר, העלול להיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו במקרה בו המידע שנמסר על ידו באתר אבד ו/או נגנב ו/או נעשה בו שימוש שלא מתוך הרשאה של המשתמש ו/או האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או בידיעתם.

9.5.   האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. 

9.6.   בעלי האתר רשאים לכלול באתר תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו”ב. המשתמש פוטר בזאת את בעלי האתר, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או מתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של בעלי האתר עצמם.

9.7.   זמני ומועדי מתן השירותים יקבעו מראש על פי שיקול דעת האתר. האתר שומר את הזכות לשנות את מועדי מתן השירותים (ובכלל זה מועדי הרצאות, סדנאות וכיו”ב), ובלבד שתינתן למשתמשים הודעה מראש בת לפחות 72 שעות. על אף האמור, במקרה בו לא ניתן יהיה לספק את השירותים, כולם או חלקם, בשל אירוע כח עליון (כהגדרתו להלן), או בשל מצב בריאותי של מי מנותני השירותים, מובהר ומוסכם כי האתר יהא רשאי לשנות את מועד מתן השירותים ללא מתן התראה כאמור, ובמקרה כזה האתר לא יישא בכל אחרית לנזק שייגרם בשל דחייה כאמור.

לעניין סעיף זה, “כח עליון” משמעו – כהגדרת מונח זה בכל דין, לרבות מלחמה, סגר, מגיפה, רעידת אדמה, פגעי מזג אוויר וכן כל דבר אחר שאינו בשליטת בעלי האתר ובעלי האתר לא יכלו לצפות את התרחשותו.

9.8.   דחיית מתן השירותים כאמור בסעיף 9.7 לעיל, לא תקנה למשתמש את הזכות לבטל עסקה שלא בהתאם למנגנון הביטול הקבוע בסעיף 5 לעיל, כאשר לעניין זה מועדי הביטול הרלוונטיים ימנו לפי המועד החדש שייקבע למתן השירותים.

10.      הודעה על תוכן מפר

בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל. אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם אם תפנו את תשומת ליבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת דוא”ל – office@ivri-kerner.co.il.

11.       פרטיות ואבטחת מידע

11.1.   הפרטים האישיים שימסרו על ידי המשתמש יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר.

11.2.   המשתמש מאשר ומסכים כי הפרטים שיימסרו על ידו באתר ומידע נוסף שיצטבר אודותיו בעת השימוש באתר יוחזקו במאגר המידע של בעלי האתר. בעלי האתר יהיו רשאים להשתמש במידע למטרות פרסום ושיווק, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים, פנייה למשתמשים בכל דרך, לרבות במסגרת דיוור ומשלוח מסרים שיווקיים בכל אמצעי תקשורת (בין קיימים ובין עתידיים) וכן לכל צורך אחר בהתאם לדין.

11.3.    המשתמשים יהיו רשאים לבקש מהאתר להסירם מרשימת הדיוור ו/או ממאגר המידע של האתר בכל עת.

11.4.    בעלי האתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים, העומדים לרשותם, על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות פרטי המשתמשים באתר. האתר ו/או בעלי האתר לא יהיו אחראיים לכל נזק, מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שיגרם ללקוח את מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

11.5.   בעלי האתר ימנעו ככל האפשר ממסירת מידע על המשתמשים לצדדים שלישיים, למעט במקרים שלהלן:

11.5.1.    אם ידרשו לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין.

11.5.2.     אם יקבלו התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדם בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

11.5.3.    המשתמש נתן הסכמתו למסירת המידע.

11.6.   משתמשי האתר מאשרים כי ידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירתם נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. משתמשי האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ו/או במידע שנאסף אודותיהם ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו, לרבות מכח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ו/או חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

12.   קניין רוחני

12.1.    זכות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים במסגרתו ובתכני האתר, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בסרטונים, בקטעי אודיו/וידאו, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, בתוכנית הלימודים, בתכני השיעורים, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלת האתר, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול באתר שייכות לאתר בלבד (להלן: “המידע המוגן“).

12.2.    המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר הינו רכושם הבלעדי של בעלי האתר, ועל כן הוא מתחייב שלא להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את המידע המוגן, כולו או חלקו, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת – בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר.

13.   שינויים באתר ובתקנון

13.1.    בעלי האתר זכאים להפסיק את פעולת האתר או כל חלק ממנו ולשנות מעת לעת את המבנה, מראה וזמינות השירותים והתכנים הניתנים באתר וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמשים ולכל צדדים שלישיים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר לכך.

13.2.    בעלי האתר זכאים לשנות את הוראות תקנון זה, מעת לעת, בלי למסור על כך הודעה מראש. האתר  יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה ממועד פרסומם.

13.3.    המשתמש מצהיר כי ידוע לו שנוסח התקנון מתעדכן מעת לעת. נוסחיו ההיסטוריים של התקנון נשמרים בכתובת תקנון  ופתוחים בכל עת לעיון המשתמשים.

14.   הצעות והערות

בכדי למנוע אי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר  ושירותיו (להלן: “הצעות”) מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין אי יישומן או בגין העברתן לצד ג’.

15.      שיפוי

15.1.    המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן ו/או למסמכים ו/או לתוצרים המועלים על ידו לאתר ו/או לכל פלטפורמה ו/או מדיה אחרת הקשורה לאתר ולשירותים הניתנים במסגרתו (כגון רשתיות חברתיות ותוכנות מסרים), לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת את בעלי האתר, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.

15.2.    המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או עבורם, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם טוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ”ט והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילותו ו/או של מי מטעמו באתר. יובהר כי אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעד כלשהו העומד לבעלי האתר על פי דין.

16.   התיישנות

בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום ו/או העסקה ו/או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל בעלי האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל בעלי האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת, כאמור. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של בעלי האתר לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת התיישנות של בעלי האתר. מוסכם, כי הוראות סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

17.   ברירת דין וסמכות שיפוט

הדינים אשר יחולו על תקנון זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתקנון זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו.

18.   כללי

18.1.    המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד בעלי האתר, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות בעלי האתר על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לבעלי האתר.

18.2.    אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון זה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתם המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.

18.3.    כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד בעלי האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת בעלי האתר ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיהם על פי התקנון ומכל כל דין, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.

 

 

 

  1.  
נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד
Scroll to Top